Ustawa Skarbowa


Art.1
1. Ustawa ta jest ustawą budżetową i określa ramy wydatków i przychodów państwa w okresie marzec-maj 2020.
2. Wyznacza się poziom wydatków publicznych na wysokości 1 870 000 BM
Art.2
1 Kancelaria Prezydenta
- Przeznacza się 60 000BM na funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta
2 Parlament
- Przeznacza się na funkcjonowanie Rady Państwa i Gabinetu Ratenpresidenta; w tym 70 000 BM
--- 10 000 BM na diety poselskie
--- 30 000 BM pensję Ratenpresidenta
--- 30 000 BM Programy własne Rady Państwa i Ratenpresidenta
3. Rząd
- 331 500 BM przeznacza się na funkcjonowanie Bundesratu, w tym
-- na pensje, 48 500 BM w tym
--- 15 000 BM Kanclerza
--- 6 000 BM Ministra stosownego sprawą administracji
--- 6 000 BM Ministra stosownego sprawą wewnętrznym
--- 6 000 BM Ministra stosownego sprawą sprawiedliwości
--- 7 000 BM Ministra stosownego sprawą zagranicznym
--- 6 000 BM Ministra stosownego sprawą obrony
--- 4 000 BM Ministra stosownego sprawą kultury i promocji
--- 4 000 BM Ministra stosownego sprawą szkolnictwa
--- 4 500 BM Ministra stosownego sprawą Nauki
--- 7 000 BM Ministra stosownego sprawą finansów i skarbu
--- 3 000 BM Ministra stosownego sprawą gospodarczym
-- 183 000 BM na programy rządowe, w tym
--- 45 000 BM rozwoju landów Bundesrepubliki (z ramienia resortu spraw wewnętrznych)
--- 8 000 BM promocji Bundesrepubliki (z ramienia resortu spraw zagranicznych)
--- 9 500 BM promocji Bundesrepubliki (z ramienia resortu kultury i promocji)
--- 55 500 BM rozwoju sił zbrojnych (z ramienia resortu obrony)
--- 18 000 BM budowy i funkcjonowanie Muzeum Narodowego (z ramienia resortu kultury i promocji
--- 22 000 BM budowy i funkcjonowanie Uniwerystetu Konigburskiego (z ramienia resortu Szkolnictwa)
--- 18 000 BM promocji języka narodowego (z ramienia resortu Nauki)
--- 7 000 BM promocji przedsiębiorczości (z ramienia resortu gospodarki)
-- 100 000 BM na poczet Funduszu Asekuracyjnego na pokrycie innych wydatków państwa
4. 30 000 BM na funkcjonowanie systemu sądowego
5. 17 000 BM na funkcjonowanie Izby Nadzoru i Skarbu
6. 3 000 BM na funkcjonowanie Związkowego Urzędu Cywilnego
7. 4 000 BM na organizację wyborów powszechnych (na poczet Krajowej Komisji Wyborczej)
8. 30 000 BM na funkcjonowanie Instytutu Językowego, w tym
-- 6000 BM pensje członków kolegium
-- 17000 BMprogramów promocji języka
-- 7000 BM edukację językową
9. 12 000 BM na funkcjonowanie Bundesbanku S.Ep.
10. 10 000 BM na funkcjonowanie Stadengepreitu S.Ep.
11. 7 500 BM na działalność Staadenzeitungu
12. 8 000 BM na działalność Kościoła Ewangelickiego (na poczet Kasy Kościelnej)
13. 1 287 000 BM na inne zadania organów państwowych (na poczet Bundesratu)


Art.3 Ustanawia się następujące podatki i daniny, i opłaty publiczne
1.Podatek dochodowy
a.
-- od osób fizycznych 15%
-- od osób fizycznych osiągających dochód z pocztu Skarbu Państwa 17.25%
-- od osób prawnych 25%
b. Zwolnione z podatku dochodowego są
-- osoby osiągające prognozowany dochód mniejszy niż 8 000 BM kwartalnie
-- partie polityczne
2. Podatek na Fundusz Kościelny
-- 2% dochodu
3. Opłata na rzecz Kasy Solidarnosciowej
-- 20 BM
4. Opłata za użytkowanie forum
a.
-- 500 BM miesięcznie
b. Zwolnione z Opłaty za użytkowanie forum są
-- organizacje społeczne
-- partie polityczne
-- spółki skarbu państwa
-- inne oraganizacje rządowe
5. Koncesja za działaność medialną
-- 6 000 BM